Klage

Hvis du ønsker at klage, kan du benytte en klageformular på www.tandklage.dk. Afhængig af din situation – om du er barn eller voksen, omfattet af sygesikringsgruppe 1 eller 2 eller er blevet behandlet i en privat eller offentlig praksis - er klagesituationen forskellig, og din klage skal sendes to forskellige steder hen. Du kan læse mere om selve proceduren ved at klage her.

Vedrører klagen offentlige tandlæger skal du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorimod klager over privatpraktiserende tandlæger skal sendes til den region, hvor klinikken har adresse.

Redigér Slet

De fleste tandlæger yder deres bedste, når de behandler patienternes tænder. I sjældne tilfælde kan der ske en fejl eller opstå komplikationer, som du ønsker at klage over. Hvis du klager direkte til den pågældende tandlæge, vil vedkommende som oftest tilbyde at udføre arbejdet vederlagsfrit, hvis behandlingen er foretaget inden for garantiperioden. Andre tandlæger vælger at nedsætte prisen, hvis skaden er sket efter garantiens udløb. Det er en god idé at indgå en aftale med din tandlæge om garanti og risici i forbindelse med en forestående behandling.

Redigér Slet

Hvis du bliver undersøgt og behandlet af en tandlæge i udlandet, er du ikke længere dækket af det danske klagesystem. I stedet gælder klagereglerne i det pågældende land. Du skal være opmærksom på, at mulighederne for erstatning varierer meget fra land til land, og i nogle tilfælde kan du risikere at stå uden dækning. Desuden kan der opstå behov for justeringer eller yderligere behandlinger, som kræver ekstra rejseaktivitet. Behandlingen kan derfor blive dyrere end forventet. Du kan læse mere om tandbehandling i udlandet her.

Redigér Slet

I Danmark kan du altid klage, hvis tingene ikke er helt, som de burde være. Det kan være, at noget går galt undervejs i behandlingen, at der opstår komplikationer, eller at behandlingen har været mangelfuld. Du kan også være utilfreds og mene, at personalet har begået en fejl, eller I er uenige om betalingen for behandlingen.

Før du indgiver en klage, er det en god idé at tale med din tandlæge om, hvad du er utilfredshed med. Ofte har du og tandlægen en fælles interesse i at finde frem til en løsning, der tilgodeser begge parter.

Muligheden for at klage er ikke betinget af, at du først har været i dialog med din tandlæge, men problemet bliver ofte løst ved hjælp af en samtale.

Redigér Slet

Når du indgiver en klage, skal klagen først behandles, inden du vil modtage en afgørelse. Når udvalget har truffet afgørelsen, vil du modtage en begrundelse og vejledning om, hvordan du skal forholde dig.

Hvis ikke du er tilfreds med afgørelsen, kan du vælge at anke.

Redigér Slet

En klage skal altid indgives skriftligt og være dateret. Derudover bør klagen indeholde informationer om:

  • Hvad klagen omhandler.
  • Navnet på den pågældende person, der klages over.
  • Hvornår situationen er foregået.
  • Formålet med klagen.
  • Evt. kopi af regninger og papirer modtaget i forbindelse med tandlægebesøget.

Det er vigtigt, at klagebehandleren er klar over, hvad klagen omhandler, og hvornår den er indgivet, da der er en tidsfrist for klager. Læs mere her.

Du kan benytte et skema for klagesager på www.tandklage.dk, så du sikrer dig, at de nødvendige oplysninger er opgivet. Du kan også altid kontakte din region, hvis du har brug for hjælp til at udfylde klageindgivelsen.

Redigér Slet

Der er visse tidsfrister, der skal overholdes, når du skal indgive en klage. Hvis klagen bliver indleveret for sent, vil den blive afvist i klagesystemet. Derudover skal du være opmærksom på at sende klagen til den rette region. Klagen skal sendes til regionen, hvor din tandlæge har sin klinikadresse.

Drejer klagen sig om den faglige behandling, har du op til 2 år til at indgive en klage, når du er – eller bør være blevet – opmærksom på problemet. Det anbefales, at du indgiver klagen så hurtigt som muligt.

Ønsker du at klage over andre forhold, f.eks. prisen, manglende prisspecificering eller brud på aftalen, har du 6 uger til at klage, fra du er blevet opmærksom på problemet.

Du kan senest klage 5 år efter dagen, hvor klagen fandt sted. 

Redigér Slet

Selvom du er utilfreds over behandlingen eller prisen for ydelsen og klager over tandlægen, skal du betale. Din klage har ikke indflydelse på betalingen, og du skal derfor betale for den pågældende ydelse. Er der sket en skade under behandlingen, kan du søge erstatning. Du kan læse mere om erstatning her.

Nogle regioner kræver, at du har betalt for behandlingen, før de behandler din klagesag.

Redigér Slet

Det koster ikke noget at indgive en klage. Det er gratis, men du bruger selvfølgelig nogle ressourcer på at indsende klagen.

Redigér Slet

Din klagesag kan omhandle hvilket som helst beløb. Der er ikke nogen nedre grænse for det beløb, som klagen omfatter.

Redigér Slet

Som udgangspunkt bør du ikke få en ny tandlæge til at rette op på fejl, da bevismaterialet kan blive slettet.

Hvis du har besluttet at få en anden tandlæge til at udføre en ny behandling, så bed den nye behandler om at hjælpe dig med at kommunikere med den foregående tandlæge, så I finder frem til en fælles løsning.

Hvis det drejer sig om et akut tilfælde, f.eks. en tilstand med smerter, skal den nye tandlæge spørge klagesystemet til råds og dokumentere den tidligere tandlæges arbejde, før skaden kan blive udbedret.

Redigér Slet

Hvis du er utilfreds med din behandling, eller noget går galt hos tandlægen, kan du vælge at klage og/eller søge erstatning. Der oprettes en klagesag, når du indgiver en klage over forholdet, du er utilfreds med.

Der skelnes imellem forskellige typer af klager. Det kan f.eks. være en klage over behandlingen eller en klage over andre forhold. Det kan bl.a. dreje sig om skader, der sket under behandlingen, skader, der er opstået pga. manglende behandling samt manglende uspecificeret (§11) skriftligt prisoverslag eller service.

Redigér Slet