Erstatning

En erstatningssag er en sag, hvor du har fået pådraget dig en skade under konsultationen hos tandlægen og ønsker at søge om erstatning og få godtgørelse for nogle udgifter.

Det kan være, at en skade er opstået i forbindelse med behandlingen eller pga. manglende behandling. Skaden kan skyldes et hændeligt uheld eller en fejl, som tandlægen muligvis har begået.

Er du utilfreds med tandlægen eller har pådraget dig en skade hos tandlægen, kan du både vælge at klage og søge erstatning. I nogle tilfælde er det nok blot at søge erstatning.

Redigér Slet

Du kan få erstatning, hvis du har pådraget dig en skade under konsultationen hos tandlægen. Der er dog nogle forudsætninger og betingelser, som skal være opfyldt før, at du har krav på erstatning.

Det er en forudsætning, at skaden sandsynligvis er sket:

 • Som følge af en behandling.
 • Ved mangel på behandling.

Erstatningssagen bliver vurderet ud fra, om blot én af betingelserne er opfyldt. Hvis en af de følgende betingelser er opfyldt, har du krav på erstatning:

 • Specialistreglen: Erstatningssagen vurderes ud fra, hvordan en specialist ville have handlet i den pågældende situation. Specialistreglen gælder, hvis tandlægen har benyttet den bedst mulige behandling i den pågældende situation. Hvis specialisten ville have behandlet patienten anderledes, så skaden muligvis kunne være undgået, er der mulighed for at få erstatning.
 • Apparaturreglen: Der er også mulighed for at få erstatning, hvis den pådraget skade skyldes fejlagtigt eller svigtende udstyr.
 • Anden ligeværdig metode: Du har krav på erstatning, hvis skaden kunne være undgået ved anvendelse af en anden ligeværdig teknik eller metode i behandlingsprocessen. Betingelsen anvendes dog meget sjældent, da to metoder ofte ikke kan sammenlignes og betragtes som ligeværdige.
 • Tålereglen: Erstatningssagen bliver vurderet ud fra, hvad du som patient med rimelighed må tåle ved skaden. I den forbindelse baseres vurderingen på sygdommens alvor, hyppigheden af skaden samt de medfølgende gener.
Redigér Slet

I tilfælde af at du pådrager en skade under en undersøgelse eller behandling, kan du få erstatning for:

 • Helbredelsesudgifter til udbedring af skaden, f.eks. merudgifter til behandling.
 • Andre udgifter, der er en følge af skaden, f.eks. udgifter til medicin og transport.
 • Tabt arbejdsfortjeneste.
 • Tab af erhvervsevne.
 • Svie og smerte.
 • Varige mén.
Redigér Slet

Der er altid en risiko for, at der kan opstå komplikationer og skader, når der foretages en behandling. Det er dog ikke alle skader, der ydes erstatning for. De mest hyppige er:

 • Skyldes skaden en sygdom eller ulykke, som var årsagen til behandlingen, kan du ikke få erstatning.
 • Ved mangelfuld behandling er det ikke muligt at få erstatning, da der ikke foreligger en reel skade, og manglen kan udbedres ved en ny behandling. Dette er et mellemværende mellem dig og tandlægen, og det er op til jer at finde ud af, hvilke krav du har.
 • Udgifterne til den oprindelige behandling kan ikke godtgøres. Disse skal du selv afholde.
 • Ved en mislykket behandling – også selvom det er tandlægens fejl.
 • Ved en behandling, hvor resultatet ikke er som forventet – også selvom det er tandlægens fejl.
 • Erstatningssager, der indgives for sent. 
Redigér Slet

Du søger erstatning ved at udfylde en skadesanmeldelsesblanket, som skal sendes til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. De vil behandle din erstatningssag og vurdere, om du har krav på erstatning.

Redigér Slet

Efter du er blevet opmærksom på en skade, har du 3 år til at anmelde skaden og søge om erstatning. Der må dog højst gå 10 år fra datoen, hvor skaden er sket – uanset om du har kendskab til skaden eller ej. Herefter forældes dit erstatningskrav.

Redigér Slet

Det koster ikke noget at søge erstatning. Det er gratis, men du bruger selvfølgelig nogle ressourcer på at oprette en erstatningssag.

Redigér Slet

I forhold til erstatningsbeløbet for skader er der forskel på, om du får udført en behandling hos en privatpraktiserende tandlæge eller offentlig instans.

Får du foretaget en behandling i regionstandplejen, de kommunale tandplejeordninger eller universiteternes tandlægeskoler og pådrages en skade, kan du få erstatning, hvis beløbet overstiger 10.000 kr.

Via Tandlægeforenings Praksisforsikring har privatpraktiserende tandlæger afholdt en kollektiv finansiering. Det betyder, at du allerede kan få erstatning, når erstatningsbeløbet overstiger 1.000 kr.

Hvis erstatningsbeløbet er mindre end henholdsvis 1.000 og 10.000 kr., har du ikke krav på erstatning.

Redigér Slet

Hvis du får udført tandbehandling af tandlæger i udlandet, er du ikke omfattet af erstatningsmulighederne i Danmark. Det er kun behandlinger foretaget i Danmark og på Færøerne, som du har mulighed for at søge om erstatning ved en forvoldt skade.

Redigér Slet